CHI ĐOÀN TRƯỜNG MGTP THAM GIA NẤU ĂN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY COVID 19 TẠI TRẠM QUÂN DÂN Y GIỒNG GĂNG NGÀY 31/03/2020

THAM GIA NẤU ĂN CHO NHỪNG NGƯỜI CÁCH LY COVID 19 TẠI TRẠM Y TẾ QUÂN DÂN Y GIỒNG GĂNG

THAM GIA NẤU ĂN CHO NHỮNG NGƯỜI CÁCH LY COVID 19 TẠI TRẠM Y TẾ QUÂN DÂN Y GIỒNG GĂNG

17b3ac49eed4158a4cc5 468a82c7c15a3a04634b 06059287d11a2a44730b