Hình ảnh Tuần lễ sinh hoạt học đường của trường MG Tân Phước

e99badb309a3eefdb7b2 e8c30485b79450ca0985 d54e8bde5ecfb991e0de ca9e83a527b5c0eb99a4 0992dd5d794d9e13c75c 2216ba051019f747ae08 54e19f4a665c8102d84d 57ffdd826e9389cdd082 73a8a2217730906ec921 0339dd187704905ac915 bf7b4bd2fbc31c9d45d2 a1f90d13a9034e5d1712 5652644ace5629087047

ngày đầu tiên đi học... vui ơi là vui

ngày đầu tiên đi học… vui ơi là vui